Kazimierz Subieta. Teoria i konstrukcja obiektowych języków zapytań. Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2004, ISBN 83-89244-29-2 (522 stron)

 

Słownik angielsko-polski

abstract data type, ADT                        abstrakcyjny typ danych

abstract implementation                         abstrakcyjna implementacja

abstract machine                                    maszyna abstrakcyjna

abstract object store                              abstrakcyjny skład obiektów

abstract object store model                    abstrakcyjny model składu obiektów

abstract syntax                                      składnia abstrakcyjna

activation record                                    zapis aktywacyjny

active rule                                              reguła aktywna

actual parameter                                    parameter aktualny

ad hoc polymorphism                            polimorfizm ad hoc

ADT, abstract data type                        ADT

aggregate function                                  funkcja zagregowana

algebraic operator                                 operator algebraiczny

AOP, aspect-oriented programming       AOP

API, Application Programming Interface          API

arithmetic operator                                operator arytmetyczny

aspect-oriented programming, AOP       programowanie aspektowe

assignment                                             podstawienie

assignment operator                               operator podstawienia

association                                            asocjacja

atomic object                                        obiekt atomowy

atomic type                                           typ atomowy

atomic value                                          wartość atomowa

attribute                                                 atrybut

attribute name                                        nazwa atrybutu

automatic optimisation                           automatyczna optymalizacja

auxiliary name                                        nazwa pomocnicza

bag                                                       bag

binary operator                                      operator binarny

binary relationship                                  powiazanie binarne

binder                                                   binder

binding                                                  wiązanie

B-tree                                                   B-drzewo

buffer                                                    bufor

bulk data                                               dane masowe

bulk type                                               typ masowy

business domain                                    dziedzina biznesowa

call                                                        wołanie

call stack                                               stos wołań

call-by-name                                         wołanie przez nazwę

call-by-need                                          wołanie poprzez potrzebę

call-by-reference                                   wołanie przez referencję

call-by-value                                         wołanie przez wartość

call-by-value-return                               wołanie przez wartość ze zwrotem

cardinality                                              liczność

cartesian product                                   iloczyn kartezjański

cast                                                       rzutowanie

cast operator                                         operator rzutowania

class                                                      klasa

client                                                     klient

closure property                                    własność domkniętości

coercion                                                koercja

collection                                               kolekcja

collection constructor                             konstruktor kolekcji

collection kind                                       rodzaj kolekcji

collection kind attribute                          atrybut rodzaju kolekcji

complex object                                      obiekt złożony

compositionality principle                       zasada kompozycyjności

comprehensions                                     komprehensje

computational power                             moc obliczeniowa

concatenation                                        konkatenacja

conceptual model                                  model koncepcyjny

conceptual modeling                              modelowanie pojęciowe

condition                                               warunek

constant                                                stała

constraint                                              ograniczenie

control operator                                    operator sterujący

CORBA, Common Object Request Broker Architecture         CORBA

correlation variable                                zmienna korelacyjna

correspondence principle                       zasada korespondencji

cost model                                            model kosztów

dangling pointer                                     zwisający pointer

data independence                                 niezależność danych

data repository                                      repozytorium danych

data schema                                          schemat danych

database                                               baza danych

database management system, DBMS   system zarządzania bazą danych, SZBD

database procedure                               procedura bazy danych

database schema                                   schemat bazy danych

database schema graph                          graf schematu bazy danych

database section                                    sekcja bazy danych

database state                                       stan bazy danych

database view                                       perspektywa bazy danych

Datalog                                                 Datalog

DBMS, database management system   SZBD, system zarządzania bazą danych

DBPL, Data Base Programming Language       DBPL

dead subquery                                       podzapytanie martwe

declaration                                            deklaracja

declarative                                             deklaracyjny

declarative constructs                            konstrukcje deklaratywne

deductive database                                dedukcyjna baza danych

deductive rule                                        reguła dedukcyjna

deep comparison                                   porównanie głębokie

default value                                          wartość domyślna

delete                                                    usuwanie

delete operator                                      operator usuwania

denotational semantics                           semantyka denotacyjna

dense index                                           indeks gesty

dependent join                                       zależne złączenie

dependent join operator                         operator zależnego złączenia

dereference                                           dereferencja

dereference operator                             operator dereferencji

distributivity                                           rozdzielność

DOM, Document Object Model            DOM

domain variable                                     zmienna dziedzinowa

dot operator                                          operator kropki

duplicate                                               duplikat

duplicate removal                                  usuwanie duplikatów

dynamic binding                                     wiązanie dynamiczne

dynamic inheritance                               dziedziczenie dynamiczne

dynamic object checking                        dynamiczna kontrola obiektów

dynamic object role                               dynamiczna rola obiektu

dynamic role                                          dynamiczna rola

dynamic stack                                       stos dynamiczny

dynamic type checking                           dynamiczna kontrola typologiczna

early binding                                          wiązanie wczesne

ellipsis                                                   elipsa

elliptic query                                          zapytanie eliptyczne

encapsulation                                         hermetyzacja

environment                                           środowisko

environment stack, ENVS                     stos środowisk

ENVS stack                                          stos ENVS

ENVS, environment stack                     ENVS

evaluation                                              ewaluacja

evaluation cost                                       koszt ewaluacji

evaluation cost model                            model kosztów ewaluacji

evaluation time                                       czas ewaluacji

event                                                     zdarzenie

event-based model                                model zdarzeniowy

event-driven programming                     programowanie zdarzeniowe

existential quantifier                                kwantyfikator egzystencjalny

export list                                              lista eksportowa

extension                                               ekstensja

external name                                        nazwa zewnętrzna

external type system                              zewnętrzny system typów

false binding                                          fałszywe wiązanie

final result                                              rezultat końcowy

first-class citizenship                              obywatelstwo pierwszej kategorii

fixed-point equation                               równanie stałopunktowe

flag                                                        flaga

F-logic                                                  F-logika

foreign key                                            klucz obcy

formal logic                                           logika formalna

formal parameter                                   parameter formalny

function count                                       funkcja count

function nested                                      funkcja nested

function nested_private                        funkcja nested-private

function nested_public                          funkcja nested-public

function parameter                                 parametr funkcji

functional approach                               podejście funkcjonalne

functional method                                  metoda funkcyjna

functional procedure                              procedura funkcyjna

generic operator                                    operator generyczny

global object                                         obiekt globalny

global section                                        sekcja globalna

global variable                                       zmienna globalna

graph edge                                            krawędź grafu

graph node                                            węzeł grafu

hash coding                                           kodowanie haszujące

hash function                                         funkcja haszujaca

heterogeneous                                       heterogeniczny

hierarchical data structure                      hierarchiczna struktura danych

historical object                                     obiekt historyczny

HTML, Hyper-Text Markup Language  HTML

ICONS, Intelligent CONtent management System       ICONS

identifier                                                identyfikator

impedance mismatch                              niezgodność impedancji

imperative                                             imperatywny

imperative constructs                             konstrukcje imperatywne

import list                                              lista importowa

inclusion polymorphism                          polimorfizm inkluzyjny

independent sub-query                          niezależne podzapytania

independent sub-query method              metoda niezależnych podzapytań

index                                                     indeks

index transparency                                 przezroczystość indeksu

index type                                             typ indeksu

index updating                                       aktualizacja indeksu

inference graph                                      graf wynikania

information hiding                                  ukrywanie informacji

inheritance                                             dziedziczenie

inheritance hierarchy                              hierarchia dziedziczenia

insert                                                     wstawianie

insert operator                                       operator wstawiania

integrity constraint                                  ograniczenie integralnościowe

interactive query                                    zapytanie interakcyjne

interface                                                interfejs

intermediate result                                  rezultat pośredni

internal identifier                                    identyfikator wewnętrzny

internal object identifier                          wewnętrzny identyfikator obiektu

internal type system                               wewnętrzny system typów

interoperability                                       interoperacyjność

interpreter                                             interpreter

invariant                                                inwariant

irregular data                                         dane nieregularne

irregularity                                             nieregularność

iterator                                                  iterator

join                                                       złączenie

join operator                                         operator złączenia

key                                                       klucz

key value                                               wartość kluczowa

labelled actual parameter                       etykietowany parameter aktualny

late binding                                            wiazanie późne

lazy evaluation                                       leniwa ewaluacja

lexical scoping principle                         zasada leksykalnego zakresu

link                                                        powiązanie

literal                                                     literał

local object                                           obiekt lokalny

local section                                          sekcja lokalna

local variable                                         zmienna lokalna

loop operator                                        operator pętli

LOQIS, Linked Objects in Query Integrated System   LOQIS

low-level iterator                                   iterator niższego poziomu

M0 (store model)                                  M0 (model składu)

M1 (store model)                                  M1 (model składu)

M2 (store model)                                  M2 (model składu)

M3 (store model)                                  M3 (model składu)

macro                                                   makros

macro-definition                                    makrodefinicja

macroscopic operator                            operator makroskopowy

macro-substitution                                 zastępowanie poprzez makrosa

managerial name                                    nazwa zarządcza

mediator                                                mediator

metabase                                               metabaza

metalanguage                                         metajęzyk

metamodel                                            metamodel

method                                                  metoda

method parameter                                 parametr metody

method polymorphism                           polimorfizm metod

modularity                                             modularność

module                                                  moduł

monoid calculus                                     rachunek monoidów

multi-aspect inheritance                          dziedziczenie wieloaspektowe

multiple inheritance                                wielodziedziczenie

mutability                                               mutowalność

mutable                                                 mutowalny

name binding                                         wiązanie nazw

name change operator                           operator zmiany nazwy

name scope                                           zakres nazw

named value                                          nazwana wartość

naming type conformance                      nazwowa zgodność typów

n-ary relationship                                   powiązanie n-arne

navigation                                              nawigacja

nested query                                          zapytanie zagnieżdzone

nested relational model                          model zagnieżdżonych relacji

nested relations                                      relacje zagnieżdżone

nested view                                           perspektywa zagnieżdżona

node                                                     węzeł

non-algebraic                                        niealgebraiczny

non-algebraic operator                          operator niealgebraiczny

non-key value                                        wartość niekluczowa

non-mutable                                          niemutowalny

null value                                               wartość zerowa

object algebra                                       algebra obiektowa

object creation operator                        operator tworzenia obiektu

object generating                                   generujące obiekty

object identifier, OID                             identyfikator obiektu

object invariant                                      inwariant obiektów

object migration                                     migracja obiektów

object name                                          nazwa obiektu

object preserving                                   zachowujące obiekty

object relativism                                    relatywizm obiektów

object state                                           stan obiektu

object store                                           skład obiektów

object store model                                 model składu obiektów

object-oriented database model             model obiektowy bazy danych

object-oriented model                           model obiektowy

ODL, Object Definition Language          ODL

ODMG, Object Data Management Group       ODMG

ODRA, Object Database for Rapid Application development  ODRA

OID, object identifier                             OID

open-close principle                              zasada otwarta-zamknięta

operational semantics                             semantyka operacyjna

operator as                                           operator as

operator case                                        operator case

operator close by                                  operator close by

operator distinct                                   operator distinct

operator distributivity                             rozdzielność operatorów

operator exists                                      operator exists

operator for each                                  operator for each

operator group by                                 operator group by

operator if                                             operator if

operator leaves by                                operator leaves by

operator order by                                 operator order by

operator priority                                    priorytet operatorów

operator where                                     operator where

optimisation                                           optymalizacja

optimisation criteria                                kryteria optymalizacji

option                                                   opcja

OQL, Object Query Language              OQL

order-preserving function                       funkcja zachowująca porządek

orthodox encapsulation                          hermetyzacja ortodoksyjna

orthogonal                                             ortogonalny

orthogonal encapsulation                        hermetyzacja ortogonalna

orthogonal persistence                           ortogonalna trwałość

outer join                                               zewnętrzne złączenie

overloading                                           przeciążanie

overloading-based model                       model przeciążeniowy

overriding                                              przesłanianie

parameter                                              parametr

parameter passing                                  przekazywanie parametrów

parameter passing mechanism                mechanizm komunikacji parametrów

parametric type                                     typ parametryzowany

parser                                                   parser

path expression                                     wyrażenie ścieżkowe

persistence                                            trwałość

persistent data                                       dana trwała

persistent object                                    obiekt trwały

physical data organisation                      organizacja fizyczna danych

pointer object                                        obiekt pointerowy

polymorphism                                        polimorfizm

power-set-of-class                                klasa potęgowa

pragmatic power                                   moc pragmatyczna

pragmatics                                             pragmatyka

predefined name                                    nazwa predefiniowana

predefined name self                             nazwa predefiniowana self

primary index                                        indeks główny

primary key                                           klucz główny

privacy                                                  prywatność

private                                                   prywatny

procedure                                             procedura

procedure body                                     ciało procedury

procedure call                                       wołanie procedury

procedure eval                                      procedura eval

procedure on_delete                             procedura on_delete

procedure on_insert                             procedura on_insert

procedure on_retrieve                          procedura on_retrieve

procedure on_update                           procedura on_update

procedure parameter                             parametr procedury

procedure static_eval                           prcedura static_eval

procedure static_type_check                procedura static_type_check

programming abstraction                        abstrakcja programistyczna

programming entity                                byt programistyczny

projection                                              projekcja

projection operator                                operator projekcji

public                                                    publiczny

QRES stack                                          stos QRES

QRES, query result stack                      QRES

qualifier ref                                            kwalifikator ref

quantifier                                               kwantyfikator

query                                                    zapytanie

query evaluation                                    ewaluacja zapytań

query language                                      język zapytań

query language semantics                       semantyka języka zapytań

query modification                                 modyfikacja zapytań

query nesting                                         zagnieżdżanie zapytań

query optimisation                                 optymalizacja zapytań

query optimiser                                      optymalizator zapytań

query result                                           rezultat zapytania

query result stack, QRES                      stos rezultatów zapytań

range function                                        funkcja zakresowa

range index                                            indeks zakresowy

range query                                           zapytanie zakresowe

readonly                                                tylko do czytania

recursive call                                         wołanie rekurencyjne

recursive function                                   funkcja rekurencyjna

recursive method                                   metoda rekurencyjna

recursive procedure                               procedura rekurencyjna

recursive view                                       perspektywa rekurencyjna

reference                                               referencja

referential integrity                                 integralność referencyjna

referential object                                    obiekt referencyjny

referential type                                       typ referencyjny

reflection                                               refleksja

relational algebra                                   algebra relacyjna

relational calculus                                   rachunek relacyjny

relational completeness                          relacyjna kompletność

relational data structure                          relacyjna struktura danych

relational model                                     model relacyjny

relativism                                               relatywizm

relativism principle                                 zasada relatywizmu

repeating inheritance                              dziedziczenie powtarzalne

result stack, QRES                                stos rezultatów

rewriting                                                przepisywanie

rewriting-based method                         metoda oparta na przepisywaniu

role                                                       rola

root object                                            obiekt korzeniowy

rule                                                       reguła

run-time type checking                           kontrola typologiczna czasu wykonania

S_ENVS, static environment stack        S_ENVS

S_QRES, static query result stack         S_QRES

SBQL, Stack-Based Query Language   SBQL

schema                                                  schemat

schema evolution                                   ewolucja schematu

schema graph                                        graf schematu

schema graph node                                węzeł grafu schematu

scope                                                    zakres

scoping rules                                         reguły zakresu

secondary index                                    indeks wtórny

second-class citizenship                         obywatelstwo drugiej kategorii

section                                                  sekcja

section number                                      numer sekcji

seed                                                      ziarno

selection                                                selekcja

selection operator                                  operator selekcji

semantic reef                                         rafa semantyczna

semantics                                              semantyka

semi-structured data                              dane półstrukturalne

separation of concerns                           rozdzielanie aspektów

sequence                                               sekwencja

server                                                    serwer

set                                                         zbiór

shallow comparison                               porównanie płytkie

side effect                                              efekt uboczny

signature                                                sygnatura

signature attribute                                  atrybut sygnatury

single data                                             dana pojedyncza

sorting operator                                     operator sortowania

SQL-89                                                SQL-89

SQL-92                                                SQL-92

SQL-99                                                SQL-99

stack section                                         sekcja stosu

stack-based approach                           podejście stosowe

start identifier                                         identyfikator startowy

state                                                      stan

stateful view                                          perspektywa ze stanem

stateless view                                        perspektywa bez stanu

static analysis                                         analiza statyczna

static base section                                  statyczna sekcja bazowa

static binding                                         wiązanie statyczne

static environment stack, S_ENVS        statyczny stos środowisk

static inheritance                                    dziedziczenie statyczne

static query result stack, S_QRES         statyczny stos rezultatów zapytań

static stack                                            stos statyczny

static type checking                               statyczna kontrola typologiczna

stored procedure                                   procedura zapamiętana

strict-call-by-value                                 ścisłe wołanie przez wartość

string                                                     string

string operator                                       operator stringowy

strong type checking                              mocna kontrola typów

structural recursion                                rekurencja strukturalna

structural type conformance                   strukturalna zgodność typów

structure                                                struktura

sub-class                                               podklasa

subject domain                                      dziedzina przedmiotowa

sub-object                                             podobiekt

sub-query                                              podzapytanie

sub-role                                                podrola

substitutability                                        zamienialność

substitutability principle                          zasada zamienialności

sub-type                                                podtyp

sub-view                                               podperspektywa

super-class                                            nadklasa

super-object                                          nadobiekt

super-role                                             nadrola

super-type                                             nadtyp

super-view                                            nadperspektywa

syntactic sugar                                       lukier syntaktyczny

syntactic tree                                         drzewo syntaktyczne

syntax                                                   składnia

syntax-driven semantics                         semantyka kierowana składnią

template                                                szablon

top of a stack                                        wierzchołek stosu

transitive closure                                    tranzytywne domknięcie

transparency                                          przezroczystość

transparent                                            przezroczysty

trigger                                                   tryger

trigger instead of                                   tryger instead of

tuple                                                      krotka

tuple variable                                         zmienna krotkowa

Turing power                                         moc Turinga

type                                                      typ

type checking                                        kontrola typów

type checking mechanism                       mechanizm kontroli typologicznej

type conformance                                  zgodność typów

type declaration                                     deklaracja typu

type error                                              błąd typu

type inference rule                                 regula wnioskowania o typie

type inferencje metarule                         metareguła wnioskowania o typie

type name                                             nazwa typu

type polymorphism                                polimorfizm typów

typing safety                                          bezpieczeństwo typologiczne

UML, Unified Modeling Language         UML

unary operator                                       operator unarny

union                                                     unia

unique identifier                                     identyfikator unikalny

universal quantifier                                 kwantyfikator universalny

updatable view                                      aktualizowalna perspektywa

update                                                   aktualizacja

update operator                                     operator aktualizacji

updating operation                                 operacja aktualizacyjna

user-defined type                                   typ definiowany przez użytkownika

value constructor                                   konstruktor wartości

variant                                                   wariant

view                                                      perspektywa

view updateability criteria                       kryteria aktualizowalności perspektyw

view updating                                        aktualizacja perspektyw

virtual attribute                                       atrybut wirtualny

virtual identifier                                      identyfikator wirtualny

virtual object                                         obiekt wirtualny

virtual object seed                                 ziarno obiektu wirtualnego

virtual view                                            perspektywa wirtualna

volatile data                                           dana ulotna

volatile object                                        obiekt ulotny

XML, eXtensible Markup Language      XML

 

 

Last modified: December 1, 2005