Kazimierz Subieta. Teoria i konstrukcja obiektowych języków zapytań. Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2004, ISBN 83-89244-29-2 (522 stron)

 

Słownik polsko-angielski

abstrakcja programistyczna                    programming abstraction

abstrakcyjna implementacja                   abstract implementation

abstrakcyjny model składu obiektów     abstract object store model

abstrakcyjny skład obiektów                 abstract object store

abstrakcyjny typ danych                        abstract data type, ADT

ADT                                                     ADT, abstract data type

aktualizacja                                           update

aktualizacja indeksu                               index updating

aktualizacja perspektyw                         view updating

aktualizowalna perspektywa                  updatable view

algebra obiektowa                                 object algebra

algebra relacyjna                                   relational algebra

analiza statyczna                                    static analysis

AOP                                                     AOP, aspect-oriented programming

API                                                       API, Application Programming Interface

asocjacja                                               association

atrybut                                                  attribute

atrybut rodzaju kolekcji                         collection kind attribute

atrybut sygnatury                                   signature attribute

atrybut wirtualny                                    virtual attribute

automatyczna optymalizacja                   automatic optimisation

bag                                                       bag

baza danych                                          database

B-drzewo                                              B-tree

bezpieczeństwo typologiczne                 typing safety

binder                                                   binder

błąd typu                                               type error

bufor                                                     buffer

byt programistyczny                               programming entity

ciało procedury                                     procedure body

CORBA                                               CORBA Common Object Request Broker Architecture

czas ewaluacji                                       evaluation time

dana pojedyncza                                   single data

dana trwała                                           persistent data

dana ulotna                                            volatile data

dane masowe                                        bulk data

dane nieregularne                                   irregular data

dane półstrukturalne                              semi-structured data

Datalog                                                 Datalog

DBPL                                                   DBPL, Data Base Programming Language

dedukcyjna baza danych                        deductive database

deklaracja                                             declaration

deklaracja typu                                      type declaration

deklaracyjny                                          declarative

dereferencja                                          dereference

DOM                                                    DOM, Document Object Model

drzewo syntaktyczne                             syntactic tree

duplikat                                                 duplicate

dynamiczna kontrola obiektów               dynamic object checking

dynamiczna kontrola typologiczna          dynamic type checking

dynamiczna rola                                     dynamic role

dynamiczna rola obiektu                        dynamic object role

dziedziczenie                                         inheritance

dziedziczenie dynamiczne                       dynamic inheritance

dziedziczenie powtarzalne                      repeating inheritance

dziedziczenie statyczne                           static inheritance

dziedziczenie wieloaspektowe                multi-aspect inheritance

dziedzina biznesowa                              business domain

dziedzina przedmiotowa                         subject domain

efekt uboczny                                        side effect

ekstensja                                               extension

elipsa                                                    ellipsis

ENVS                                                   ENVS, environment stack

etykietowany parameter aktualny           labelled actual parameter

ewaluacja                                              evaluation

ewaluacja zapytań                                 query evaluation

ewolucja schematu                                schema evolution

fałszywe wiązanie                                  false binding

flaga                                                      flag

F-logika                                                F-logic

funkcja count                                        function count

funkcja haszujaca                                  hash function

funkcja nested                                       function nested

funkcja nested-private                          function nested_private

funkcja nested-public                            function nested_public

funkcja rekurencyjna                             recursive function

funkcja zachowująca porządek              order-preserving function

funkcja zagregowana                             aggregate function

funkcja zakresowa                                 range function

generujące obiekty                                object generating

graf schematu                                        schema graph

graf schematu bazy danych                    database schema graph

graf wynikania                                       inference graph

hermetyzacja                                         encapsulation

hermetyzacja ortodoksyjna                    orthodox encapsulation

hermetyzacja ortogonalna                      orthogonal encapsulation

heterogeniczny                                       heterogeneous

hierarchia dziedziczenia                          inheritance hierarchy

hierarchiczna struktura danych               hierarchical data structure

HTML                                                  HTML, Hyper-Text Markup Language

ICONS                                                 ICONS, Intelligent CONtent management System

identyfikator                                          identifier

identyfikator obiektu                              object identifier, OID

identyfikator startowy                            start identifier

identyfikator unikalny                             unique identifier

identyfikator wewnętrzny                       internal identifier

identyfikator wirtualny                            virtual identifier

iloczyn kartezjański                                cartesian product

imperatywny                                          imperative

indeks                                                   index

indeks gesty                                          dense index

indeks główny                                       primary index

indeks wtórny                                        secondary index

indeks zakresowy                                  range index

integralność referencyjna                        referential integrity

interfejs                                                 interface

interoperacyjność                                  interoperability

interpreter                                             interpreter

inwariant                                               invariant

inwariant obiektów                                object invariant

iterator                                                  iterator

iterator niższego poziomu                       low-level iterator

język zapytań                                        query language

klasa                                                     class

klasa potęgowa                                     power-set-of-class

klient                                                     client

klucz                                                     key

klucz główny                                         primary key

klucz obcy                                             foreign key

kodowanie haszujące                             hash coding

koercja                                                 coercion

kolekcja                                                collection

komprehensje                                        comprehensions

konkatenacja                                         concatenation

konstrukcje deklaratywne                      declarative constructs

konstrukcje imperatywne                       imperative constructs

konstruktor kolekcji                              collection constructor

konstruktor wartości                              value constructor

kontrola typologiczna czasu wykonania  run-time type checking

kontrola typów                                      type checking

koszt ewaluacji                                      evaluation cost

krawędź grafu                                       graph edge

krotka                                                   tuple

kryteria aktualizowalności perspektyw   view updateability criteria

kryteria optymalizacji                             optimisation criteria

kwalifikator ref                                      qualifier ref

kwantyfikator                                        quantifier

kwantyfikator egzystencjalny                  existential quantifier

kwantyfikator universalny                       universal quantifier

leniwa ewaluacja                                   lazy evaluation

liczność                                                 cardinality

lista eksportowa                                    export list

lista importowa                                      import list

literał                                                     literal

logika formalna                                      formal logic

LOQIS                                                 LOQIS, Linked Objects in Query Integrated System

lukier syntaktyczny                                syntactic sugar

M0 (model składu)                                M0 (store model)

M1 (model składu)                                M1 (store model)

M2 (model składu)                                M2 (store model)

M3 (model składu)                                M3 (store model)

makrodefinicja                                       macro-definition

makros                                                  macro

maszyna abstrakcyjna                            abstract machine

mechanizm komunikacji parametrów      parameter passing mechanism

mechanizm kontroli typologicznej           type checking mechanism

mediator                                                mediator

metabaza                                               metabase

metajęzyk                                              metalanguage

metamodel                                            metamodel

metareguła wnioskowania o typie           type inferencje metarule

metoda                                                  method

metoda funkcyjna                                  functional method

metoda niezależnych podzapytań            independent sub-query method

metoda oparta na przepisywaniu            rewriting-based method

metoda rekurencyjna                             recursive method

migracja obiektów                                 object migration

moc obliczeniowa                                  computational power

moc pragmatyczna                                 pragmatic power

moc Turinga                                          Turing power

mocna kontrola typów                           strong type checking

model koncepcyjny                               conceptual model

model kosztów                                      cost model

model kosztów ewaluacji                       evaluation cost model

model obiektowy                                   object-oriented model

model obiektowy bazy danych               object-oriented database model

model przeciążeniowy                            overloading-based model

model relacyjny                                     relational model

model składu obiektów                          object store model

model zagnieżdżonych relacji                 nested relational model

model zdarzeniowy                                event-based model

modelowanie pojęciowe                        conceptual modeling

moduł                                                    module

modularność                                          modularity

modyfikacja zapytań                              query modification

mutowalność                                         mutability

mutowalny                                             mutable

nadklasa                                                super-class

nadobiekt                                              super-object

nadperspektywa                                    super-view

nadrola                                                  super-role

nadtyp                                                   super-type

nawigacja                                              navigation

nazwa atrybutu                                      attribute name

nazwa obiektu                                       object name

nazwa pomocnicza                                auxiliary name

nazwa predefiniowana                           predefined name

nazwa predefiniowana self                     predefined name self

nazwa typu                                            type name

nazwa zarządcza                                    managerial name

nazwa zewnętrzna                                  external name

nazwana wartość                                   named value

nazwowa zgodność typów                     naming type conformance

niealgebraiczny                                      non-algebraic

niemutowalny                                        non-mutable

nieregularność                                       irregularity

niezależne podzapytania                         independent sub-query

niezależność danych                               data independence

niezgodność impedancji                         impedance mismatch

numer sekcji                                          section number

obiekt atomowy                                    atomic object

obiekt globalny                                      global object

obiekt historyczny                                  historical object

obiekt korzeniowy                                 root object

obiekt lokalny                                        local object

obiekt pointerowy                                 pointer object

obiekt referencyjny                                referential object

obiekt trwały                                         persistent object

obiekt ulotny                                         volatile object

obiekt wirtualny                                     virtual object

obiekt złożony                                       complex object

obywatelstwo drugiej kategorii               second-class citizenship

obywatelstwo pierwszej kategorii           first-class citizenship

ODL                                                     ODL, Object Definition Language

ODMG                                                 ODMG, Object Data Management Group

ODRA                                                  ODRA, Object Database for Rapid Application development

ograniczenie                                          constraint

ograniczenie integralnościowe                integrity constraint

OID                                                      OID, object identifier

opcja                                                    option

operacja aktualizacyjna                          updating operation

operator aktualizacji                              update operator

operator algebraiczny                            algebraic operator

operator arytmetyczny                           arithmetic operator

operator as                                           operator as

operator binarny                                    binary operator

operator case                                        operator case

operator close by                                  operator close by

operator dereferencji                             dereference operator

operator distinct                                   operator distinct

operator exists                                      operator exists

operator for each                                  operator for each

operator generyczny                              generic operator

operator group by                                 operator group by

operator if                                             operator if

operator kropki                                     dot operator

operator leaves by                                operator leaves by

operator makroskopowy                       macroscopic operator

operator niealgebraiczny                        non-algebraic operator

operator order by                                 operator order by

operator pętli                                         loop operator

operator podstawienia                           assignment operator

operator projekcji                                 projection operator

operator rzutowania                               cast operator

operator selekcji                                    selection operator

operator sortowania                              sorting operator

operator sterujący                                 control operator

operator stringowy                                string operator

operator tworzenia obiektu                    object creation operator

operator unarny                                     unary operator

operator usuwania                                 delete operator

operator where                                     operator where

operator wstawiania                              insert operator

operator zależnego złączenia                  dependent join operator

operator złączenia                                  join operator

operator zmiany nazwy                          name change operator

optymalizacja                                        optimisation

optymalizacja zapytań                            query optimisation

optymalizator zapytań                            query optimiser

OQL                                                     OQL, Object Query Language

organizacja fizyczna danych                   physical data organisation

ortogonalna trwałość                             orthogonal persistence

ortogonalny                                           orthogonal

parameter aktualny                                actual parameter

parameter formalny                                formal parameter

parametr                                               parameter

parametr funkcji                                    function parameter

parametr metody                                   method parameter

parametr procedury                               procedure parameter

parser                                                   parser

perspektywa                                         view

perspektywa bazy danych                      database view

perspektywa bez stanu                          stateless view

perspektywa rekurencyjna                     recursive view

perspektywa wirtualna                           virtual view

perspektywa zagnieżdżona                     nested view

perspektywa ze stanem                          stateful view

podejście funkcjonalne                          functional approach

podejście stosowe                                 stack-based approach

podklasa                                               sub-class

podobiekt                                             sub-object

podperspektywa                                   sub-view

podrola                                                 sub-role

podstawienie                                         assignment

podtyp                                                  sub-type

podzapytanie                                         sub-query

podzapytanie martwe                             dead subquery

polimorfizm                                           polymorphism

polimorfizm ad hoc                                ad hoc polymorphism

polimorfizm inkluzyjny                            inclusion polymorphism

polimorfizm metod                                 method polymorphism

polimorfizm typów                                 type polymorphism

porównanie głębokie                             deep comparison

porównanie płytkie                                shallow comparison

powiązanie                                            link

powiazanie binarne                                binary relationship

powiązanie n-arne                                 n-ary relationship

pragmatyka                                           pragmatics

prcedura static_eval                             procedure static_eval

priorytet operatorów                             operator priority

procedura                                             procedure

procedura bazy danych                          database procedure

procedura eval                                      procedure eval

procedura funkcyjna                              functional procedure

procedura on_delete                             procedure on_delete

procedura on_insert                             procedure on_insert

procedura on_retrieve                          procedure on_retrieve

procedura on_update                           procedure on_update

procedura rekurencyjna                         recursive procedure

procedura static_type_check                procedure static_type_check

procedura zapamiętana                          stored procedure

programowanie aspektowe                    aspect-oriented programming, AOP

programowanie zdarzeniowe                  event-driven programming

projekcja                                              projection

prywatność                                           privacy

prywatny                                               private

przeciążanie                                           overloading

przekazywanie parametrów                   parameter passing

przepisywanie                                        rewriting

przesłanianie                                          overriding

przezroczystość                                     transparency

przezroczystość indeksu                        index transparency

przezroczysty                                        transparent

publiczny                                               public

QRES                                                   QRES, query result stack

rachunek monoidów                              monoid calculus

rachunek relacyjny                                 relational calculus

rafa semantyczna                                   semantic reef

referencja                                              reference

refleksja                                                reflection

reguła                                                    rule

reguła aktywna                                      active rule

reguła dedukcyjna                                 deductive rule

regula wnioskowania o typie                  type inference rule

reguły zakresu                                       scoping rules

rekurencja strukturalna                          structural recursion

relacje zagnieżdżone                              nested relations

relacyjna kompletność                           relational completeness

relacyjna struktura danych                     relational data structure

relatywizm                                             relativism

relatywizm obiektów                              object relativism

repozytorium danych                             data repository

rezultat końcowy                                   final result

rezultat pośredni                                    intermediate result

rezultat zapytania                                   query result

rodzaj kolekcji                                      collection kind

rola                                                       role

równanie stałopunktowe                        fixed-point equation

rozdzielanie aspektów                            separation of concerns

rozdzielność                                          distributivity

rozdzielność operatorów                        operator distributivity

rzutowanie                                             cast

S_ENVS                                              S_ENVS, static environment stack

S_QRES                                               S_QRES, static query result stack

SBQL                                                   SBQL, Stack-Based Query Language

schemat                                                 schema

schemat bazy danych                             database schema

schemat danych                                     data schema

ścisłe wołanie przez wartość                  strict-call-by-value

sekcja                                                   section

sekcja bazy danych                               database section

sekcja globalna                                      global section

sekcja lokalna                                       local section

sekcja stosu                                          stack section

sekwencja                                             sequence

selekcja                                                 selection

semantyka                                             semantics

semantyka denotacyjna                          denotational semantics

semantyka języka zapytań                      query language semantics

semantyka kierowana składnią               syntax-driven semantics

semantyka operacyjna                           operational semantics

serwer                                                   server

skład obiektów                                      object store

składnia                                                 syntax

składnia abstrakcyjna                            abstract syntax

SQL-89                                                SQL-89

SQL-92                                                SQL-92

SQL-99                                                SQL-99

środowisko                                           environment

stała                                                      constant

stan                                                       state

stan bazy danych                                   database state

stan obiektu                                           object state

statyczna kontrola typologiczna              static type checking

statyczna sekcja bazowa                        static base section

statyczny stos rezultatów zapytań           static query result stack, S_QRES

statyczny stos środowisk                       static environment stack, S_ENVS

stos dynamiczny                                    dynamic stack

stos ENVS                                            ENVS stack

stos QRES                                            QRES stack

stos rezultatów                                      result stack, QRES

stos rezultatów zapytań                          query result stack, QRES

stos środowisk                                      environment stack, ENVS

stos statyczny                                        static stack

stos wołań                                             call stack

string                                                     string

struktura                                                structure

strukturalna zgodność typów                  structural type conformance

sygnatura                                               signature

system zarządzania bazą danych, SZBD database management system, DBMS

szablon                                                  template

SZBD, system zarządzania bazą danych DBMS, database management system

tranzytywne domknięcie                         transitive closure

trwałość                                                persistence

tryger                                                    trigger

tryger instead of                                   trigger instead of

tylko do czytania                                   readonly

typ                                                        type

typ atomowy                                         atomic type

typ definiowany przez użytkownika        user-defined type

typ indeksu                                            index type

typ masowy                                           bulk type

typ parametryzowany                            parametric type

typ referencyjny                                     referential type

ukrywanie informacji                              information hiding

UML                                                    UML, Unified Modeling Language

unia                                                       union

usuwanie                                               delete

usuwanie duplikatów                             duplicate removal

wariant                                                  variant

wartość atomowa                                  atomic value

wartość domyślna                                  default value

wartość kluczowa                                  key value

wartość niekluczowa                             non-key value

wartość zerowa                                     null value

warunek                                                condition

wewnętrzny identyfikator obiektu           internal object identifier

wewnętrzny system typów                     internal type system

węzeł                                                    node

węzeł grafu                                            graph node

węzeł grafu schematu                             schema graph node

wiązanie                                                binding

wiązanie dynamiczne                              dynamic binding

wiązanie nazw                                       name binding

wiazanie późne                                      late binding

wiązanie statyczne                                 static binding

wiązanie wczesne                                  early binding

wielodziedziczenie                                 multiple inheritance

wierzchołek stosu                                  top of a stack

własność domkniętości                          closure property

wołanie                                                 call

wołanie poprzez potrzebę                      call-by-need

wołanie procedury                                 procedure call

wołanie przez nazwę                              call-by-name

wołanie przez referencję                        call-by-reference

wołanie przez wartość                           call-by-value

wołanie przez wartość ze zwrotem         call-by-value-return

wołanie rekurencyjne                             recursive call

wstawianie                                            insert

wyrażenie ścieżkowe                             path expression

XML                                                    XML, eXtensible Markup Language

zachowujące obiekty                             object preserving

zagnieżdżanie zapytań                            query nesting

zakres                                                   scope

zakres nazw                                          name scope

zależne złączenie                                    dependent join

zamienialność                                        substitutability

zapis aktywacyjny                                 activation record

zapytanie                                               query

zapytanie eliptyczne                               elliptic query

zapytanie interakcyjne                            interactive query

zapytanie zagnieżdzone                          nested query

zapytanie zakresowe                              range query

zasada kompozycyjności                       compositionality principle

zasada korespondencji                          correspondence principle

zasada leksykalnego zakresu                  lexical scoping principle

zasada otwarta-zamknięta                      open-close principle

zasada relatywizmu                                relativism principle

zasada zamienialności                            substitutability principle

zastępowanie poprzez makrosa              macro-substitution

zbiór                                                     set

zdarzenie                                               event

zewnętrzne złączenie                              outer join

zewnętrzny system typów                      external type system

zgodność typów                                    type conformance

ziarno                                                    seed

ziarno obiektu wirtualnego                     virtual object seed

złączenie                                                join

zmienna dziedzinowa                             domain variable

zmienna globalna                                   global variable

zmienna korelacyjna                              correlation variable

zmienna krotkowa                                 tuple variable

zmienna lokalna                                     local variable

zwisający pointer                                   dangling pointer

 

Last modified: December 1, 2005