Kazimierz Subieta. Teoria i konstrukcja obiektowych języków zapytań. Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2004, ISBN 83-89244-29-2 (522 stron)

 

Spis treści

 

1 Wprowadzenie        7

2 Motywacje i ogólne założenia języków zapytań   17

2.1          Co to są języki zapytań?          20

2.2          Znaczenie języków zapytań      25

2.3          Zastosowania języków zapytań            25

2.4          Własności języków zapytań     27

2.5          Niezgodność impedancji          29

2.6          Schemat i organizacja danych - nieodłączne cechy języka zapytań       32

2.7          Pomiędzy złożonością modelu danych a złożonością zapytań    36

2.8          Architektura SZBD włączająca przetwarzanie zapytań 40

3 Wprowadzenie do obiektowości w bazach danych           49

3.1          Obiekt 50

3.2          Metody związane z obiektem   54

3.3          Obiekt złożony 56

3.4          Relatywizm obiektów   57

3.5          Zasada wewnętrznej identyfikacji         58

3.6          Powiązania pomiędzy obiektami           60

3.7          Hermetyzacja i ukrywanie informacji    65

3.8          Mechanizm komunikatów        69

3.9          Klasy   73

3.10        Polimorfizm      87

3.11        Role     92

3.12        Kolekcje          98

3.13        Trwałość          110

3.14        Moduły            115

4 Podstawy semantyczne języków zapytań  117

4.1          Składnia, semantyka i pragmatyka języka formalnego  117

4.2          Składnia abstrakcyjna i semantyka kierowana składnią            120

4.3          Semantyka języka zapytań z lotu ptaka            121

4.4          Optymalizacja zapytań 123

4.5          Zasady języków zapytań          125

4.6          Zapytania eliptyczne     126

4.7          Inne formalizacje obiektowych języków zapytań          128

4.8          Typowe wady teorii języków zapytań  134

4.9          Czym jest (lub powinna być) teoria języków zapytań?  138

5 Założenia semantyczne podejścia stosowego       141

5.1          Nazwy, zakresy i wiązanie       141

5.2          Operacyjna semantyka zapytań i programów   142

5.3          Założenia składniowe języka SBQL     143

5.4          Abstrakcyjny model składu obiektów  144

5.5          Modele M0, M1, M2 i M3 składu obiektów   146

5.6          Stos środowisk i wiązanie nazw           174

6 Język SBQL (Stack-Based Query Language)    193

6.1          Składnia SBQL           193

6.2          Stos rezultatów (QRES)          197

6.3          Ogólna architektura mechanizmu przetwarzania zapytań           199

6.4          Procedura ewaluacji zapytań eval         201

6.5          Operatory algebraiczne            204

6.6          Operatory niealgebraiczne        218

6.7          SBQL - przykłady zapytań i porównania         230

7 Dalsze własności SBQL     243

7.1          Rozszerzenie SBQL w modelu M1      243

7.2          Rozszerzenie SBQL w modelu M2      252

7.3          Operator sortowania order by  258

7.4          Operator group by - czy potrzebny?    265

7.5          Przetwarzanie struktur nieregularnych   270

7.6          Tranzytywne domknięcia i równania stałopunktowe     284

8 Rozszerzenie języków zapytań o konstrukcje imperatywne       299

8.1          Konstrukcje deklaratywne i imperatywne         302

8.2          Zasada korespondencji            305

8.3          Elementarne konstrukcje językowe w językach imperatywnych           306

8.4          Procedury, procedury funkcyjne, metody         327

8.5          Parametry procedur     329

8.6          Procedury w SBQL     331

8.7          Rozszerzenie SBQL w modelu M3      341

8.8          Reguły zakresu 344

8.9          Parametry procedur, funkcji i metod    345

8.10        Procedury rekurencyjne           351

8.11        Optymalizacja poprzez modyfikację zapytań    353

9 Aktualizowalne perspektywy        359

9.1          Motywacje      359

9.2          Definicja perspektywy  368

9.3          Przykłady perspektyw  383

9.4          Optymalizacja zapytań wywołujących perspektywy     390

9.5          Porównanie z perspektywami bazującymi na trygerze instead of           393

10 Optymalizacja zapytań     397

10.1        Metody organizacji i udostępniania danych       403

10.2        Metoda niezależnych podzapytań         409

10.3        Wykorzystanie rozdzielności operatorów         430

10.4        Wykorzystanie indeksów         433

10.5        Usuwanie martwych podzapytań          443

10.6        Kolejność użycia metod optymalizacyjnych      449

11 Mocna kontrola typów     451

11.1        Typy a schematy baz danych    452

11.2        Statyczna i dynamiczna kontrola typologiczna   455

11.3        Typy w językach zapytań         456

11.1        Pojęcie typu     458

11.2        Zewnętrzny i wewnętrzny system typów           460

11.3        Wykorzystanie procedury static_type_check   463

11.4        Uwzględnienie atrybutów sygnatur       465

11.5        Automatyczne koercje i dynamiczne kontrole typów    468

11.6        Kontrola operatorów imperatywnych   470

11.7        Kontrola procedur       472

11.8        Dynamiczna kontrola obiektów            473

11.9        Typy referencyjne i parametryzowane  474

Słownik terminów   481

Polsko-angielski  481

Angielsko-polski 491 

Bibliografia   501

Indeks   517

 

 

Last modified: December 1, 2005